Čištění a kontrola spalinových cest dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Nelze-li spalinovou cestu vyčistit tímto způsobem, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba!

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění.

V rámci kontroly posoudíme:

– zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům,

– zda je zajištěno, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

– zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,

– zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,

– zda je zajištěna požární bezpečnost viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,

– stavebně technický stav spalinové cesty (praskliny apod.)

– zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi